انجام امور متره، برآورد، آنالیز بها و ...

hiker-1149898_1280
برای تهیه متره و ریزمتره، اقلام کارهای ساختمانی رشته ابنیه و معماری به تفکیک گروه های جدول ذیل می باشد: ردیف.................... شرح....................................................................بهای واحد (کف تا سقف) 1..............ساختمانهای با مساحت کمتر از 100 در هر طبقه............................. 4.000.000 ریال 2..............ساختمانهای با مساحت 100 الی 200متر در هر طبقه....................... 5.000.000 3..............ساختمانهای با مساحت 200 الی 300 متر در هر طبقه.......................6.000.000 4..............ساختمانهای با مساحت ...